On-line velkoobchod s vínem Krobelomat

Vinařství

Vinařství

Obchodní podmínky – pro smluvní vztahy se spotřebiteli

I. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti upravují vzájemná práva a povinnosti, vzniklá mezi prodávajícím a kupujícím, v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese www.krobelomat.cz. Prodávajícím je společnost KROBELUS s.r.o. se sídlem Modřice, Masarykova 118, PSČ 664 42, IČ: 26266245 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40929 (dále jen „prodávající“).
Kupujícím je registrovaný odběrtel, fyzická osoba, nebo právnická osoba, která má platné živnostenské oprávnění. (dále jen „kupující“ nebo „spotřebitel“). Alkoholické nápoje budou prodány pouze osobě, která je starší 18 let.

1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, či otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy, a mají přednost před uzavřenými mezinárodními smlouvami a v případě zpětného odkazu na mezinárodní smlouvu v českém právním řádu se tento odkaz neuplatní.

1.4 Sdělení před uzavřením smlouvy
Prodávající sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové připojení, telefonní poplatky) se neliší od základních sazeb a nejsou zatíženy žádným poplatkem ze strany prodávajícího,
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží nebo dle předem dohodnutých podmínek,
c) neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,
d) neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou,
e) kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je předmětem zboží podléhající rychlé zkáze nebo jejichž životnost je časově omezena,
g) spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
- o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
j) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přímo u prodávajícího na emailové adrese info@krobelus.cz , telefonu 530510810, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
k) Spotřebitel je informován, že daňové doklady a dodací listy vystavené prodávajícím za dodávku zboží spotřebiteli a v nich obsažené osobní údaje, mohou být předány ke zpracování třetí straně za účelem jejich dalšího využití v rámci IT řešení poskytovaného třetí stranou prodávajícího anebo spotřebiteli.

II. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

2.1 Tyto obchodní podmínky dopadají na případy, kdy je uzavřena kupní smlouva prostřednictvím internetového obchodu a přiměřeně i na případy uzavření smlouvy přímo v provozovně prodávajícího. V případě uzavření smlouvy přímo v provozovně prodávajícího se neuplatní zejména práva spotřebitele při uzavírání smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku.

2.2 Webové stránky obchodu obsahují veškeré informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny zboží jsou uvedeny i včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Prodávající negarantuje dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku kupujícího zcela či částečně odmítnout a zboží nedodat, a to i pro případ chybně uvedené ceny zboží prezentovaného v internetovém obchodě nebo v případě, že se cena zboží s ohledem na aktuální zásoby výrazně změnila. Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu alternativní položku s ohledem na aktuální dostupné skladové zásoby zboží internetového obchodu. Alternativní náhrady budou uplatněny např. v případech, když výrobci nahrazují stávající výrobek jinou podobnou gramáží nebo variantou, když výrobci výrobků nahrazují původní šarži zboží za novou nebo prodávající nahradil sortiment jinou značkou. Kupující má právo takové zboží od Prodávajícího nepřevzít. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové stránky obchodu obsahují dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.3 Veškerá prezentace produktů umístěná na webových stránkách obchodu je informativního charakteru, ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Na internetovém obchodu prodávající prezentuje zboží, které kupující může objednávat. Prezentaci zboží nelze považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena teprve okamžikem, kdy zboží nakupované prostřednictvím internetového obchodu je prodávajícím doručeno do místa určeného kupujícím a současně z jeho strany převzato. Do doby doručení zboží kupujícímu a jeho převzetí nemůže být žádný úkon prodávajícího vykládán jako akceptace nabídky kupujícího.

2.4 Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ na stránce pokladny.

2.5 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, cena, předpokládané náklady na dopravu a další) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6 Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči prodávajícímu a následně učiní u prodávajícího objednávku, je prodávající oprávněn akceptovat tuto objednávku až v okamžiku úplného zaplacení veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu po datu splatnosti. Okamžikem úplného zaplacení se rozumí den připsání dlužné částky na bankovní účet prodávajícího nebo den úhrady dlužné částky v hotovosti.

2.7 Učiněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku předání objednávky ze strany prodávajícího podle odstavce 2.3 tohoto článku. Potvrzení objednávky je možné učinit zejména emailem. Kupující je vázán obchodními podmínkami od okamžiku uzavření smlouvy.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby

2.9. Prodávající je oprávněn stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek a případné nadměrně objednané množství zboží nedodat.

2.10. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit časový termín (standardně 14:00) pro odeslání objednávky kupujícího na následující rozvozový den. Kupující je při nakupování informován o termínu od kdy již objednávku na druhý rozvozový den nelze odeslat.

III. Ceny a platnost nabídky

3.1 Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžik uzavření kupní smlouvy.

3.2 Ceny v internetovém obchodě se zobrazují v seznamu zboží, nebo na detailu karty zboží. Cena za měrnou jednotku je zde uvedena pro spotřebitele jako velkoobchodní cena (i včetně DPH).

3.3 Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud je již zboží objednáno (případně uzavřena kupní smlouva), platí cena zboží, za kterou bylo objednáno bez ohledu na pozdější změny.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku spotřebiteli nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody se spotřebitelem, když: a) zboží se již nevyrábí a nelze tedy objednat, b) akční zásoba je již vyprodaná, c) pořizovací cena se výrazným způsobem změnila. V případě, že spotřebitel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

IV. Platební podmínky

4.1 Kupní cenu za zboží je kupující povinen zaplatit způsobem, který je umožněn v elektronické objednávce, zejména hotovostní platbou, dobírkou nebo bezhotovostním převodem. Podmínky platby bankovním převodem je nutné řešit s prodávajícím před objednávkou.

4.2 V případě platby v hotovosti při osobním odběru anebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před převzetím zboží. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu s uvedením variabilního symbolu platby.

V. Výhrada vlastnictví, přechod nebezpečí škody na zboží

5.1 Vlastnictví dodávaného zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

5.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo převzetím od dopravce. Tímto není dotčeno právo spotřebitele uplatňovat rozpor s kupní smlouvou dle těchto obchodních podmínek.

5.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího také v okamžiku, kdy mělo být zboží kupujícím převzato, v případě, že se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží.

VI. Dodání zboží, dodací lhůty

6.1 Po obdržení objednávky prostřednictvím internetového obchodu zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího automatické potvrzení této objednávky. Objednané zboží v případě, že je dostupné, je vypraveno nejpozději do dvou pracovních dnů od potvrzení objednávky.

6.2 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího vypravit v uvedeném termínu, nebo se jedná o zboží, které není skladem, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s návrhem termínu dodání či návrhem řešení. Kupující je poté sdělí prodávajícímu, zda souhlasí s novým termínem dodání, návrhem řešení anebo zda objednávku ruší. V případě, že nový termín dodání nebude kupujícím do 10 dní od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit, bez sankcí pro obě strany.

6.3 Požaduje-li kupující pozdější termín dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, je spotřebitel povinen toto uvést v objednávce. Požaduje-li kupující pozdější den dodání, než byl prodávajícím sdělen při potvrzení objednávky, je kupující povinen toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky, či obdržení termínu dodání stanoveného prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škodu vzniklou prodávajícímu spojenou s případným nepřevzetím, či nedodáním zboží ve stanoveném, či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný kupujícím je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím.

6.4 Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo na straně přepravce.

VII. Způsob a místo dodání

7.1 Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.

7.2 Při osobním odběru zboží je kupující emailem informován, jakmile je objednané zboží připraveno k odběru, a také o době, kdy si zboží může převzít. Odběrné místo zvolené kupujícím v objednávce je závazné a není možné jej měnit.

7.3 Pokud kupující v objednávce zvolí dodání zboží prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno kupujícímu okamžikem jeho předání tomuto dopravci k přepravě. Zboží dodávané prostřednictvím dopravce je zasíláno na dobírku nebo obyčejnou zásilkou (při platbě předem), případně rozvozem obchodním zástupcem prodávajícího.

7.4 Zboží je dodáváno vždy na adresu uvedenou kupujícím v objednávce (místo dodání).

7.5 Při dodání zboží, které obsahuje alkohol, bude zboží předáno pouze osobě straší 18 let a prodávající či dopravce je oprávněn toto ověřit u přebírajícího tím, že údaje ověří na občanském průkazu či jiném úředním dokladu. Neprokáže-li kupující, že je mu více jak 18 let, nebude zboží obsahující alkoholické nápoje předáno a kupní smlouva zaniká v den neúspěšného dodání zboží.

VIII. Doprava – Cena poštovného

8.1 V případě dodání zboží dopravcem bude zboží zasláno prostřednictvím dopravce, kterého vybere kupující v elektronické objednávce. V okamžiku odeslání zboží je kupující emailem informován o odeslání včetně podacího čísla zásilky. Náklady na dopravu zboží hradí kupující dle cen uvedených prodávajícím. 8.2 Cena za dodání je splatná spolu s úhradou kupní ceny za zboží, není-li dohodnuto jinak.

8.3 Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě odmítnutí převzetí zboží z jiných než zákonem stanovených důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu tímto jednáním způsobena.

8.4 V případě, že si kupující nevyzvedne při osobním odběru dle čl. VII. odst. 7.2 těchto obchodních podmínek objednané zboží ve sjednaném odběrném místě v dohodnutém ani dodatečném termínu, může prodávající odstoupit od smlouvy, a to druhý den po uplynutí dodatečného termínu pro převzetí zboží. Dodatečný termín pro převzetí zboží je oprávněn jednostranně stanovit prodávající po uplynutí sjednaného termínu odběru.

8.5 Kupující je povinen prohlédnout zásilku zboží při jeho převzetí. V případě, že je balík viditelně poškozen, je kupující povinen tuto vadu reklamovat přímo u dopravce. Kupující je povinen podle možností co nejdříve po převzetí zásilky, nejdéle však do 48 hodin od převzetí, zboží zkontrolovat a oznámit případné nedostatky prodávajícímu nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží.

8.6 Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu ustanovení § 2161 a následujících občanského zákoníku. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 2165 a následujících občanského zákoníku. Tyto nároky musí spotřebitel uplatnit v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího.

8.7. V případě, že kupující řádně nepřevezme zaslané zboží, je povinen uhradit škodu, kterou tím prodávajícímu způsobil.

IX. Práva z vadného plnění

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

9.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady, jakož i způsob uplatnění vad u prodávajícího upravuje podrobně reklamační řád prodávajícího.

X. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

10.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše uvedené lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího.

10.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

10.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

10.4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud bude v případě odstoupení od smlouvy kupujícím vráceno zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude prodávajícím uloženo na odběrném místě na náklady kupujícího. Kupující bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou, emailem či telefonicky, aby si mohl zboží převzít zpět nebo byl dohodnut další postup.

10.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a nárok na náhradu nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s vrácením zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

10.7 Kromě případů odstoupení od smlouvy speciálně v těchto obchodních podmínkách zakotvených má prodávající právo odstoupit od smlouvy v případě, že po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

10.8 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

10.9 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění smlouvy.

10.10 O odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

XI. Zrušení objednávky učiněné za pomoci prostředků komunikace na dálku

11.1 Kupující má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Zrušení objednávky je kupující povinen oznámit prodávajícímu buď emailem, nebo telefonicky. V případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude za zrušení objednávky účtován žádný poplatek. V případě, že objednávka byla již vyřízena a zboží bylo expedováno, nelze dále objednávku zrušit a zákazník je povinen zásilku převzít.

11.2 Kupující je oprávněn zrušit výše uvedeným způsobem také objednávku zboží, které bylo pro zákazníka speciálně objednáno či upraveno. V takové případě je ale prodávající oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 80 % z prodejní ceny zboží.

XII. Ochrana osobních údajů

12.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, případně třetí osobou pověřenou jako zpracovatelem pro prodávajícího, a to těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3 Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.5 Kupující souhlasí s ukládáním souborů cookies na svém počítači.

XIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

13.1 Pro jakékoliv použití fotografií, názvů, textů k produktům a dalších údajů ke zboží je nutný předchozí písemný souhlas prodávajícího.

13.2 Stížnosti a připomínky vyřizuje prodávající v souladu s platnými právními předpisy, kdy stížnosti a připomínky může kupující uplatnit v kterékoliv prodejně prodávajícího, na tel.č.:530510810, nebo na emailové adrese: info@krobelus.cz

13.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

13.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.7 Přesný pro reklamace a postup při jejich vyřizování upravuje Reklamační řád, který je nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a že s ním souhlasí.

XIV. Závěrečná ujednání

14.1 Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má povinnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíc přibližuje.

14.2 Objednávka kupujícího je po doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

14.3 V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedené v objednávce. Doručováno mezi stranami může být také na elektronickou adresu kupujícího či prodávajícího.

14.4 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2016.
 
Máte zájem o zaslání newsletteru?

Sledujte nás:

S láskou k vínu provozuje

Krobelus s.r.o.
Masarykova 118, 664 42 Modřice
IČ: 262 66 245

 Zobrazit na mapě

Obchodní podmínky • Reklamační řád • Osobní údaje

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line;
V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

© 2016 - design by 321design

Eshop by Reperio

NAHORU